Per què una iniciativa empresarial per l’ètica i el bon govern?

A. Les dades del problema de la corrupció i l'economia

L’impacte econòmic de la corrupció en les xifres macroeconòmiques és un assumpte controvertit. Sovint s’accepten dades que resulten de metodologies no massa rigoroses o que simplifiquen la realitat buscant el sensacionalisme. L’ONU ha dit que les activitats il·lícites en el món suposen el 2,7% del Producte Interior Brut (PIB) del planeta; la Comissió Europea va afirmar que el cost econòmic de la corrupció en el seu àmbit arriba als 120.000 milions a l’any; estudis acadèmics asseguren que l’economia informal (la que es genera per mitjà de diners negres o criminals o activitats sense declarar) és el 18% del PIB.
En qualsevol cas, el problema és suficientment greu i no cal exagerar la seua dimensió. D’acord amb un dels informes més importants de la Comissió Europea dedicats a la corrupció en les administracions públiques , 120.000 milions € a l’any (1% PIB) es perden en huit països de la Unió Europea per casos de corrupció en tot el sector públic (entre els quals es troba Espanya) i s’estimen unes pèrdues per país entre 1.400 i 2.200 milions € anuals només en corrupció relativa a licitació de contractes públics .
No obstant això, l’estudi més complet fins a la data és el realitzat pel Parlament Europeu , basat en tres escenaris diferents, usant diferents metodologies economètriques, i incloent a tots els països. Esta és la gran diferència respecte a l’anterior informe. L’estudi del Parlament Europeu arriba a la conclusió que en tota la Unió Europea la corrupció en general genera pèrdues entre 179.000 milions (escenari 2) i 1,1 bilió € (escenari 1 – 6,4% PIB UE-28), xifres molt superiors a l’estimació feta per la Comissió Europea. Per a Espanya, este últim informe troba que la corrupció té un volum de diners públics perdut per motiu de la corrupció entre un 0,08% PIB i un 9,58% PIB en funció de la metodologia.
Per tant l’impacte de la corrupció en el PIB i, per extensió, en l’activitat econòmica és evident i preocupant.

B. Una resposta ètica i rentable: el bon govern corporatiu

El bon govern corporatiu s’ha convertit en una eina fonamental de les empreses per a combatre amb èxit les males pràctiques que posen en risc la seua reputació i afecten la seua competitivitat. D’eixa manera la integritat, la transparència i la rendició de comptes s’han erigit en elements clau dels procediments i processos per a dirigir, gestionar i controlar una empresa.
Però el bon govern corporatiu no és només un instrument per a previndre i evitar les males pràctiques que poden ocasionar situacions de corrupció o corrupteles, també afavoreix la inversió, crea ocupació, promou el creixement, desenvolupa els mercats i enforteix l’economia d’un país atés que, en articular mecanismes de control, redueix els costos financers i operatius de les empreses, incrementa la seua productivitat, les fa més competitives i tot això impacta positivament en la confiança dels inversors i pot generar majors beneficis.
El bon govern corporatiu té una base de racionalitat econòmica que va més enllà d’un conjunt de mesures per a impedir la corrupció o les irregularitats.
L’última crisi mundial va posar en evidència la manera en què la poca integritat i la falta de transparència va incidir en l’excessiva propensió al risc per part de les companyies, al permetre que els abusos i el frau proliferaren sense cap tipus de control , pel fet que els sistemes de govern corporatiu no disposaven de mecanismes efectius contra la corrupció. Arran d’açò la societat és més sensible i presta major atenció al paper que compleixen els equips de direcció de les empreses, perquè són ells els que haurien de constituir l’eix central de tot bon govern corporatiu, supervisant a la gerència en la seua gestió dels riscos estratègics, financers, operatius i reguladors, i assegurar que l’empresa no transgredisca lleis ni normes ètiques.
La màxima autoritat d’una companyia -generalment el president o la presidenta del Consell d’Administració- ha d’assumir el lideratge en l’ètica empresarial i donar un missatge clar a tota la seua organització: tolerància zero davant actes corruptes, promovent així el marc adient per a un bon govern corporatiu, que done l’abast a tots els nivells de l’empresa i que cobrisca els diversos tipus de riscos, incloent-hi els fraus i les males pràctiques.
Un mecanisme efectiu per a evitar els fraus comptables i altres actes irregulars és comptar amb canals adequats que permeten les denúncies donant protecció per a les persones informadores. També és important que les empreses declaren obertament que no toleren abusos ni actes indeguts, que informen públicament sobre la seua estructura de bon govern corporatiu, comuniquen el que fan per a combatre la corrupció, incloent-hi verificacions independents sobre els seus estàndards d’integritat i programes contra fraus i suborns. D’aquesta manera es llança, un missatge clar de què la corrupció no és un cost “acceptable” en les seues operacions.
Una altra forma d’autoprotecció per a les empreses és desenvolupar iniciatives destinades a fomentar l’ètica, no sols dins del sector empresarial, sinó també en la seua relació amb el sector públic, ajudant-se mútuament per a promoure una major consciència en la ciutadania per a contrarestar la corrupció. Que les empreses fomenten un diàleg clar i obert entre parts interessades és un mode eficient de reconéixer els seus drets i deures, obligant-se a si mateixes a ser transparents i retre comptes sobre les decisions que prenen i que impacten en els altres.
Aquesta proposta s’emmarca, precisament, en esta estratègia.

C. Una iniciativa per a reflexionar i sensibilitzar

En el nostre país vivim des de fa massa temps un constant goteig de casos de corrupció que cal aturar de manera definitiva, creant tant mecanismes institucionals que puguen previndre les males pràctiques de l’administració que afavoreixen conductes delictives, com promovent un clima social anticorrupció que faça de tot punt inacceptable actuacions que han estat massa freqüents fins ara. Es tracta de recuperar i consolidar la confiança en unes institucions valencianes íntegres i honestes i, per extensió, en el teixit empresarial que ha patit, d’una manera o altra també aquest nefast fenomen que posa en dubte la reputació de tots i totes en qualsevol àmbit institucional, polític o empresarial.
Aquesta proposta d’Iniciativa Empresarial per l’Ètica i el Bon Govern vol ser una aportació a esta lluita per alçar la hipoteca reputacional de la Comunitat Valenciana i consolidar un nou marc de relacions entre les empreses i les administracions públiques.

Objectius:

  • Reflexionar sobre la prevenció de la corrupció en l'àmbit empresarial i de les administracions de la Comunitat Valenciana.
  • Analitzar les relacions entre el món empresarial i les administracions, significativament en l'àmbit de la contractació pública.
  • Aprovar una declaració contra la corrupció i en favor de la integritat empresarial i institucional. El text s'hauria consensuat prèviament amb les organitzacions del món empresarial.